ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကဖို႕အတြက္ပါ

Read More...

၅၈။ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရား အလုပ္မ်ားၿပီေလာ

၁၉၈၅-တြင္ ကြၽႏ္ုပ္ ယူအက္စ္ေအသို႔ အလည္သြားေရာက္ ခြင့္ရခဲ့သည္း ဤသည္မွာ အေမရိကရွိ ခရစ္ယန္ ဘာသာေရးအေၾကာင္း သိရန္ အခြင့္အေရးေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တည္းခုိခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕တြင္ ခရစ္ယန္ဂုိဏ္းကြဲ ၁၅-ခု ရွိ ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္ အလြန္စိတ္ဝင္ စားသြားသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အခ်ဳိ႕ မွာ အနည္းငယ္သာျခားနားၿပီး အခ်ဳိ႕မူ အလြန္ျခားနားၾကသည္။

ဥပမာ ခရစ္ယန္ အားလုံးနီးပါး တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားရမည္ဟု ယုံၾကည္ေသာ္လည္း သတၱမေန႔ အသင္း သားမ်ားမွာ စေနေန႔တြင္ သြားရ မည္ဟု ဆိုသည္။ ကက္သိုလစ္မ်ားက စိန္႔မ်ားႏွင့္ အပ်ဳိစင္ေမရီကို ကိုးကြယ္ၾကေသာ္လည္း အျခား ခရစ္ယန္မ်ားက မွားသည္ဟုဆိုသည္။ ခရစ္ယန္အမ်ားစုက ေယ႐ႈကို ထာဝရဘုရား၏ သားေတာ္ဟု ယုံၾကည္ေသာ္လည္း ေယေဟာဝါ၏ သက္ေသ (ကင္းေမွ်ာ္စင္)တို႔ကမူ ေယ႐ႈမွာ ပေရာဖက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ သာမန္ ခရစ္ယန္မ်ားမွာ နာမက်န္းျဖစ္ပါက ဆရာဝန္ေတြဆီ သြားၾကေသာ္လည္း ခရစ္ယန္ သိပၸံပညာရွင္တို႔ကမူ ယင္းသို႔ျပဳျခင္းမွာ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု ယုံမွတ္ၾကသည္။

အခ်ဳိ႕က ကယ္တင္ခံရရန္ ေမြးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေရႏွစ္ရမည္ဟု ဆုံး မၿပီး အခ်ဳိ႕ကမူ နားလည္သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွ ေရႏွစ္ရမည္ ဟုဆိုသည္။ မိုမန္ (ခရစ္ယန္ဂုိဏ္းကြဲတစ္မ်ဳိး) တို႔ကလည္း ေသမွသာ အမွန္တကယ္ ေရျဖန္းရမည္ဟုဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕က ေခါင္းကို ေရျဖန္း ႐ုံမွ်ဆိုလွ်င္ လုံေလာက္သည္ဟု ဆိုလ်က္ အခ်ဳိ႕က ေရေအာက္မွာ ငုပ္ရမည္ဟု အေက်ာက္အကန္ ဆိုသည္။ ယင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ယုံၾကည္မႈ၊ အေတြးအျမင္၊ သြန္သင္မႈတို႔သည္ ခရစ္ယန္တို႔အား တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားကို အတူတူ မကုိးကြယ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးသည္။ ေယ႐ႈ ၏တရားသည္ အလြန္ရွင္းလင္း ႐ုိးမွန္လွ်င္ ဘာေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ ဘုရားေက်ာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနရသနည္း။ ခရစ္ယန္တို႔၏ ေဖာ္ျပပါ ျပင္ဆင္မႈ အားလုံးတြင္ မည္သည့္မူက တစ္ခုတည္းေသာ အမွန္တရား ျဖစ္သနည္း။

ခရစ္ယန္တို႔သည္ ေမတၱာကို အမွန္တကယ္ က်င့္သုံးသည္ဆိုလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္း မနာလိုမႈ၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရန္ေစာင္မႈေတြ ဤမွ် မ်ားျပားရသနည္း။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အား ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း သေဘာ ထားကြဲလြဲသူမ်ားအျဖစ္ ျပစ္တင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသနည္း။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၌ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားစြာရွိႏိုင္ၿပီး အားလုံးမွာ တူညီေသာ ဓမၼကိုသာ ေဟာေျပာၾကသည္။ ရဟန္း မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ သေဘာမတူညီမႈ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း တူညီေသာ ဓမၼကို ယုံၾကည္ၾကသည္။

Read More...

၅၇။ ဆိုကေရတီးႏွင့္ ေယ႐ႈေတြ႕ဆုံခန္း (၁၅)
ကမၻာေလာကကို ဘယ္သူဖန္ဆင္းလဲ
ဆိုကေရတီး။ ။ ကမၻာေလာကကို ဖန္ဆင္းဖို႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဘုရားသခင္ကို မလို အပ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္က ကမၻာေလာကကို ဖန္ဆင္းပါတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ တရားေဟာဆရာေတြ ကမၻာေပၚမွာ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္မွာ အေျဖမရွိ႐ုံမွ်နဲ႔ပဲ ကြၽႏု္ပ္ဟာ မစုံစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲ ခင္ဗ်ား ေျပာတာကို လက္ခံရ မယ္လို႔ ကြၽႏု္ပ္ မဆိုလုိပါဘူး။

ဂရိမဟာနတ္ဘုရား ဇူးစ္က ကမၻာေလာကကို ဖန္ဆင္းတယ္ဆိုတာကို ယုံၾကည္ဖို႔ ေၾကာင္းက်ဳိး ဆက္စပ္မႈအရ ခင္ဗ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ကမၻာေလာကကို ဖန္ဆင္း တယ္ဆိုတာကို ကြၽႏ္ုပ္ ယုံၾကည္လက္ခံတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို အ ဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈရဲ႕ အဆုံးသတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ခင္ဗ်ားရဲ႕ အဓိပၸယ္ ဖြင့္ဆိုမႈဟာ စိတ္ကူးယဥ္မွ် ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆဖို႔ ေၾကာင္းက်ဳိး ယုတၱိနဲ႔ မတူ ဒီကေန ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေရွ႕ကို ဆက္မသြား ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ေယ႐ႈ။ ။ ခဏေနအုံး၊ မသြားပါနဲ႔အုံး။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဝိညာဥ္ကို ထာဝရငရဲမွ ကယ္တင္ရမယ္။ ဘုရား သခင္ကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႏွလုံးသားးထဲမွာ လက္ခံပါ။ ခင္ဗ်ား ဟုတ္ကဲ့လို႔ မေျပာေသးသေ႐ြ႕ ကြၽႏု္ပ္ မသြား ေသးဘူး ခင္ဗ်။

ဆိုကေရတီး။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာ ကြၽႏ္ုပ္အဖိုးအို တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခပ္စုတ္စုတ္ အေတြးေတြ အယူ အဆေတြပဲ ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ 'ခင္ဗ်ား မွန္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ခင္ဗ်ားမွာက ေနာက္လိုက္ေတြ တပည့္ ေတာ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတာကိုး။ လူအမ်ားစုရဲ႕ ေျပာသံ ဆိုသံ ေဝဖန္သံ ျဖစ္တဲ့ ခုနက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေၾကာင္းက်ဳိးရွိမႈ၊ ယုတၱိနဲ႔ အေတြးအျမင္ ဒႆနေတြကို တင္ျပတဲ့ ႏုံခ်ာတဲ့ ကြၽႏ္ုပ္လို အဖိုးအို တစ္ ေယာက္က ဘာမို႔လို႔တုန္း။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

ေယ႐ႈ။ ။ ခင္ဗ်ားကို ထာဝရဘဝ ေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေယ႐ႈစကား မဆုံးခင္ ဆိုကေရတီး ထြက္သြားႏွင့္ပါၿပီ။

Read More...

၅၆။ လူခ်မ္းသာေတြ ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘုံ
လူခ်မ္းသာေတြ ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ မထိုင္တန္ဟု ဆိုသည္။
Luke 6:20: And he lifted up his eyes on his disciples, and said, Blessed be ye poor: for yours is the kingdom of God.
လုကာ ၆း၂ဝ။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမာ္၍ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူလွ်င္ ဆင္းရဲေသာ သင္တို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရား သခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တို႔၏ ႏိုင္ငံျဖစ္၏။

Matt 19:23: Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. 24. And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
မႆဲ ၁၉း၂၄။ ေယ႐ႈကလည္း ငါအမွန္ဆိုသည္ကား ေငြရတတ္ေသာသူသည္ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ခဲလွ၏။ ၂၄။ တစ္ဖန္ ငါဆိုသည္ကား ကုလားအုပ္သည္ အပ္နဖားကို လွ်ဳိလြယ္၏။ ေငြရတတ္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ႏိုင္ခဲသည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဲJames 5:1: Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you.
ယာကုပ္ ၅း၁။ အခ်င္းသူေဌး သူၾကြယ္တို႔၊ ယခုလာၾက။ သင္တို႔အေပၚ၌ ေရာက္လတံ့ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေဝဒနာေၾကာင့္ ငိုေၾကြးေအာ္ဟစ္ၾက။

လူခ်မ္းသာမ်ား ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ မေရာက္ႏိုင္သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

Read More...

၅၅။ သမၼာက်မ္းႏွင့္ သိပၸံပညာ
သမၼာက်မ္းသည္ သိပၸံပညာႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို အားမေပး။
Ecclesiastes 1:17: And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I perceived that this also is vexation of spirit. 18: For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.

ေဒသနာ ၁း၁၇။ ပညာတရားကိုလည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္ေပၚျခင္းႏွင့္ မိုက္မဲ ဲျခင္းတို႔ကို လည္းေကာင္း ပိုင္းျခား၍ သိအံ့ေသာငွာ ငါသည္ ႏွလုံးထား၏။ ထိုအမႈသည္ လည္း ေလကို က်က္စားေသာအမႈျဖစ္သည္ကို ရိပ္မိ၏။ ၁၈။ အေၾကာင္းမူကား ပညာမ်ားလွ်င္ ၿငိဳျငင္စရာအေၾကာင္းမ်ား၏။ သိပၸံအတတ္ တိုးပြားေသာသူသည္ ဝမး္နည္းျခင္း တိုးပြား တတ္၏။

Isaiah 29:14 Therefore, behold, I will proceed to do amarvellous work among this people, even a marvellous work and a wonder: for the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of thier prudent men shall be hid.
ေဟရွာ ၂၉း၁၄ ထို႔ေၾကာင့္ အံ့ၾသေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ အမႈကို ဤလူမ်ဳိးတြင္ တဖန္ ငါျပဳဦးမည္။ သူတို႔တြင္ ပညာရွိတို႔၏ ပညာသည္ ပ်က္စီးလိမ့္္မည္။ Óာဏ္ ေကာင္းေသာ သူတို႔၏ Óာဏ္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

1 Corintrians 1:19: For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
၁ေကာ ၁း၁၉။ က်မ္းစာလာသည္ကား ပညာရွိတို႔၏ ပညာကို ငါဖ်က္ဆီးမည္၊ Óာဏ္ေကာင္းေသာသူတို႔၏ Óာဏ္ကိုလည္း ငါပယ္မည္ဟု လာသတည္း။

Read More...

၅၄။ လြယ္အိတ္ထဲက ဖန္ဆင္းရွင္
တစ္ခါေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘတ္စ္ကားေစာင့္ရင္း ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း စာတစ္အုပ္ကို ဖတ္ေနသည္။ ခဏအၾကာတြင္ လူငယ္တစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး ကြၽႏ္ုပ္ေဘးတြင္ ထိုင္သည္။ ကြၽႏု္ပ္ ဖတ္ေနသည့္ စာအုပ္ကို ၾကည့္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာလားဟု ေမးသည္။

ဟုတ္ပါေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ကေျပာေသာအခါ ဧဝံေဂလိတို႔၏ ထုံးစံအတိုင္း အမွန္တစ္ဝက္ႏွင့္ မခုိင္ လုံမေရရာသည့္ ၾကြားလုံးမ်ားျဖင့္ တရစပ္ ေဟာေျပာေတာ့သည္။ သူသည္ ပိုမိုစိတ္တက္ၾကြလာသျဖင့္ ၎က 'ဘုရားသခင္ တကယ္ရွိပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္သက္ေသျပႏိုင္ပါတယ္' ဟုဆိုလာသည္။ ကြၽႏ္ုပ္က ရယ္ၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဟု ေျပာသည္။ 'ဒီလြယ္အိတ္ထဲမွာကို ဘုရားသခင္ရွိတယ္ ဆိုတာကို က်ဳပ္ သက္ေသျပႏိုင္တယ္'ဟု ၎ကေျပာသည္။

သူ႔စကားေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္မ်က္လုံးျပဴးသြားၿပီး ျပပါအုံးဟု ကြၽႏု္ပ္က ေျပာသည္။ ထိုလူငယ္သည္ လြယ္ အိတ္ထဲသို႔ လက္ထည့္လ်က္ လိမ္ေမာ္သီး တစ္လုံးကို ထုတ္ျပသည္။ ယခုအခါ ကြၽႏ္ုပ္ စိတ္အိုက္ သြားၿပီး လိမ္ေမာ္သီးက ဖန္ဆင္းရွင္ရွိတာကို ဘယ္လိုသက္ေသျပမလဲဟု ထပ္ေမးသည္။

လူငယ္သည္ လိမ္ေမာ္သီးကို ခြဲလိုက္ၿပီး အျမြာမ်ားကို စိတ္လ်က္ 'ဘုရားသခင္က စၾကဝဠာ တစ္ခုလုံးကို လူသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ တီထြင္ထားတာ ပါ။ ဒီလိမ္ေမာ္သီး ေလးကိုၾကည့္ပါ။ အျမြာတိုင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ပါးစပ္ႏွင့္ကိုက္ ညီေအာင္ ဖန္ဆင္းထားတယ္' ဟုဆိုသည္။

ကြၽႏ္ုပ္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ ရယ္ေမာလုိက္ၿပီး 'ဒါျဖင့္ရင္ ဖရဲသီးက်ေတာ့ေကာဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားပါးစပ္ႏွင့္ သင့္ ေတာ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သလဲ'ဟု ကြၽႏု္ပ္က ေမးလိုက္မိသည္။ ဧဝံေဂလိတို႔၏ ဖန္ဆင္းရွင္အား ယုံၾကည္ရန္ ထုတ္ျပသည့္ ယုတၱိမွာ ထိုမွ်ပင္ လြယ္ကူလွဘိသည္။

Read More...

၅၃။ ထာဝရဘုရား အၿငိဳးသိုလွ်င္
ထာဝရဘုရားသည္ ခဏမွ် စိတ္ဆိုးတတ္၏။
Psa 30:5: For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.
ဆာလံ ၃ဝး၅။ အမ်က္ေတာ္သည္ ခဏထြက္၏။ ေက်းဇူးေတာ္မူကား တစ္သက္လုံး တည္၏။ ညဦး ယံ၌ ငိုေၾကြးျခင္းသည္ လာ၍ တည္းခို၏။ နံနက္ယံ၌ကား သီခ်င္းဆိုေသာ အခြင့္ရွိ၏။

ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ၾကာေအာင္ စိတ္ဆုိးသည္လည္း ဆိုျပန္သည္။
Num 32:13: And the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness forty years, until all the generation, that had done evil in the sight of the LORD, was consumed.
ေတာ ၃၂း၁၃။ ထိုသို႔ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ဆိုးေသာအမႈကို ျပဳေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ မပ်က္ စီးမီတိုင္ေအာင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေ႐လအမ်ဳိးသားတို႔ကို အမ်က္ထြက္၍ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လုံး ေတာ၌ လွည့္လည္ေစေတာ္မူ၏။

ထာဝရဘုရားသည္ ရန္သူကို အၿငိဳးထားသည္။
Jeremiah 17:4: And thou, even thyself, shalt discontinue from thine heritage that I gave thee; and I will cause thee to serve thine enemies in the land which thou knowest not: for ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn for ever.
ေယရမိ ၁၇း၄။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ငါေပးေသာ အေမြမွ ေ႐ြ႕သြားရလိမ့္မည္။ သင္ မသိေသာ ျပည္ တြင္ ရန္သူလက္၌ သင့္ကို ငါကြၽန္ခံေစမည္။ အေၾကာင္းမူကား အစဥ္ေလာင္ေသာ ငါ၏ အမ်က္မီးကို သင္တို႔သည္ ေမႊးၾကၿပီ။

Malachi 1:4: Whereas Edom saith, We are impoverished, but we will return and build the desolate places; thus saith the Lord of hosts, They shall build, but I will throw down; and they shall call them, The border of wickedness, and, The people against whom the Lord hath indignation for ever.
မာလခိ ၁း၄။ ဧဒုံ အမ်ဳိးသားတို႔က ငါတို႔သည္ ပ်က္စီးေသာ္လည္း ပ်က္စီးေသာ အရပ္တို႔ကို တစ္ဖန္ တည္ေဆာက္ဦးမည္ဟုဆိုရာတြင္ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား သူတို႔သည္ တည္ေဆာက္ေသာ္လည္း ငါၿဖိဳဖ်က္မည္။ သူတို႔ကို ဒုစ႐ိုက္ျပည္သား၊ ထာဝရဘုရား အစဥ္အၿမဲ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးဟူ၍ သမုတ္ၾကလိမ့္မည္။

Nahum 1:2: God is jealous, and the Lord revengeth; the Lord revengeth, and is furious; the Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies.
နာဟုံ ၁း၂။ အျပစ္ရွိသည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ယုံလြယ္၍ ဒဏ္ေပးေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ဒဏ္ေပး၍ အမ်က္ ျပင္းထန္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ရန္ဖက္ျပဳေသာ သူတို႔ကို ဒဏ္ေပး၍ ရန္သူတို႔ကို အၿငိဳးထား ေတာ္မူ၏။

ထာဝရဘုရားသည္ လူေတြကို လိမ္ေအာင္ ျဖားေယာင္းတတ္သည္။
2 Thess 2:11: And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: 12: That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
၂ သက္သာ ၂း၁၁။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼာတရားကို မယုံဘဲ မတရားေသာ အမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာသူ အ ေပါင္းတို႔သည္ ၁၂။ တရား႐ႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း မုသားစကားကို ယံုစိမ့္ေသာငွာ မိစၧာဒိ႒ိ ျပဳျပင္ အားထုတ္ျခင္း အခြင့္ကို သူတို႔၌ ဘုရားသခင္ လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

ထာဝရဘုရားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ခဏမွ် စိတ္ဆိုး၏။ တစ္ခါတစ္ရံမူ ၾကာရွည္စြာ စိတ္ဆိုးသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ အလြန္ အၿငိဳးအာဃာတ ႀကီးမားသည္ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား ကိုယ္တိုင္ လူ အမ်ားကို တမင္သက္သက္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ျခင္းမွာ လူအမ်ားကို မကယ္တင္လို၍ေလာ။ ကယ္ တင္ခံရလိမ့္ မည္ဟုေကာ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္အံ့ေလာ။ လိမ္တတ္သူသည္ ဒု႐ုိက္မႈမွန္သမွ်ကို မလုပ္ရဲ မရွိ၊ မလုပ္ဝံ့ မရွိဟူသည္ကို သတိမူသင့္၏။

ဘုရားဟူသည္ ကိုယ္ကြယ္သူတို႔၏ စံျပ မျဖစ္သင့္ဘူးေလာ။ သူကိုယ္တိုင္ လူအမ်ားကို လိမ္ေအာင္ ျဖားေယာင္းသည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ အႏီွက်မ္းစာထဲက အ႐ႈပ္ဇာတ္ေကာင္မွာ ဘုရားအစစ္ မျဖစ္ႏိုင္။ ဘုရားစိတ္ ေပါက္ေနေသာ ကိုယ္က်ဳိးဆန္သူ လူသာမန္သာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

Read More...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP